Statut

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA

Capitolul I – Denumire, scop, sediu

 Art. 1. Uniunea Armenilor din România, denumită în continuare şi U.A.R. sau Uniune, este o organizaţie, etnică, laică, de drept privat român funcţionând pe baza pre­vederilor prezentului statut şi a legislaţiei române în vigoare.

Art. 2. Uniunea Armenilor din România este o asociaţie de utilitate publică, conform H.G. nr. 1415 din 4 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 14 noiembrie 2008.

Art. 3. U.A.R. militează pentru păstrarea identităţii armene, apărarea, promovarea şi lărgirea drepturilor şi libertăţilor membrilor minorităţii armene din România în toate domeniile.

Art. 4. Ca organizaţie a minorităţii armene din România, U.A.R. poate participa, în temeiul art. 62, alin. 2 din Constituţie la viaţa politică a României. Astfel, Uniunea participă cu candidaţi proprii la alegerile legislative şi locale, în organismele guvernamentale în care este solicitată prin reprezentanţi proprii şi poate să se angajeze în activităţi internaţionale ce vizează problematica minorităţilor sau apărarea drepturilor omului.

Art. 5. (1) Sediul social central al U.A.R. este în Bucureşti, Bulevardul Carol I, nr. 43, sector 2.

(2) U.A.R. îşi poate organiza sucursale în ţară şi în străinătate.

 Capitolul II – Membrii Uniunii Armenilor din România

 Art. 6. (1) Pot deveni membri ai Uniunii Armenilor din România acei cetăţeni români de naţionalitate armeană ce doresc să participe la realizarea scopurilor U.A.R. şi acceptă statutul acesteia.

(2) Pot fi membri ai Uniunii Armenilor din România acei cetățeni străini de naționalitate armeană cu statut de rezident, conform legii, pe teritoriul României ce doresc să participe la realizarea scopurilor U.A.R. şi acceptă statutul acesteia.

(3) Pentru obținerea calității de membru al U.A.R, este necesară semnarea unei adeziuni tipizate la nivelul Uniunii însoțită de o copie conform cu originalul după un document valid care să ateste cetățenia sau rezidența solicitantului. De asemenea, pentru obținerea calității de membru este necesară dovedirea prin orice mijloace rezonabile a naționalității armene.

(4) Calitatea de membru se obține prin votul Consiliului Director al Sucursalei/ Organizației centrale exercitat în acest sens la cel mult 60 de zile de la data primirii de către Sucursală/Organizația centrală, a adeziunii  și va fi vizată de către Președintele/Vicepreședintele, Sucursalei/ Organizației centrale.

(5) În cazul persoanelor care locuiesc în București sau în străinătate în localități în care nu există sucursale U.A.R., calitatea de membru se obține prin votul Consiliului Director al U.A.R. exercitat în acest sens la cel mult 60 de zile de la data primirii de către Consiliul Director a adeziunii  și va fi vizată de către Președintele Sucursalei.

(6) Pot fi acceptate adeziuni la Uniunea Armenilor din România cu cel puțin 90 de zile înainte de o adunare generală de alegeri a U.A.R. sau a unei Sucursale a U.A.R.

(7) Calitatea de membru se pierde prin demisie, la cererea scrisă a oricărui membru care dorește retragerea din organizație.

(8) Excluderea se face la propunerea motivată a  oricărui membru al Consiliului Director al Sucursalei, prin votul secret a două treimi din membrii Consiliului Director al Sucursalei dacă respectivul membru a încalcat grav prevederile statutului U.A.R. sau a adus prejudicii materiale sau de imagine U.A.R.

(9) În cazul persoanelor care locuiesc în București sau în străinătate în localități în care nu există sucursale U.A.R., calitatea de membru se pierde, la propunerea motivată a  oricărui membru al Consiliului Director al U.A.R., prin votul secret a două treimi din membrii Consiliului Director al U.A.R. dacă respectivul membru a încălcat grav prevederile statutului U.A.R. sau a adus prejudicii materiale sau de imagine U.A.R.

Art. 7. Adeziunile membrilor U.A.R. vor fi reactualizate odată la 10 ani. Membri U.A.R. au obligația ca în termen de 6 luni să comunice Consiliului Director orice modificare a datelor personale privitoare la nume sau domiciliu, survenite ulterior cererii de adeziune.

Art. 8. (1) Fiecărui membru i se va înmâna legitimația de membru U.A.R. semnată de către secretarul Sucursalei sau de către Secretarul General al U.A.R.

(2) Formatul și conținutul legitimației de membru U.A.R. este decisă de către Consiliul Director care poate, de asemenea, decide reînnoirea acestora.

Art. 9. Membrii U.A.R. au dreptul de a fi membri ai oricărei organizaţii care funcţionează cu respectarea legislaţiei române în vigoare şi nu aduce, prin activitatea sa, prejudicii Uniunii Armenilor din România.

Art. 10. Membrii Consiliului Director al U.A.R. au obligaţia să comunice apartenenţa lor la ori­ce altă organizaţie, în această calitate ei nu vor subordona sau prejudicia interesele U.A.R.

Art. 11. (1) Membrii U.A.R. au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structurile de con­ducere ale Uniunii.

(2) Președintele și vicepreședinții U.A.R., precum și Președinții Sucursalelor U.A.R. trebuie să aibă cetățenia română.

Art. 12. (1) U.A.R. are membri simpatizanţi ce pot fi cetăţeni români sau străini care doresc să contribuie activ la realizarea scopurilor U.A.R. şi acceptă statutul acesteia.

(2) Membrii simpatizanți nu pot alege și nu pot fi aleși în structurile de conducere a Uniunii.

Art. 13. Membrii și membrii simpatizanți ai U.A.R. pot utiliza, împreună cu familiile lor, dotările sociale, culturale şi sportive ale Uniunii.

Capitolul III – Resurse materiale și utilizarea acestora

 Art. 14. Uniunea Armenilor din România îşi poate finanţa activităţile din următoarele surse:

a) donaţii sau sponsorizări;
b) activităţi cu scop lucrativ;
c) alocări de la Bugetul de Stat sau bugetele locale;
d) Finanțări internaţionale în conformitate cu legislația română.

Art. 15. Uniunea Armenilor din România poate deţine bunuri mobile şi imobile atât pe teritoriul României cât şi în străinătate.

Art. 16. Bunurile imobile ale U.A.R. nu pot fi înstrăinate decât cu aprobarea Adunării Generale, prin vot secret cu majoritatea membrilor săi.

Art. 17. Anual, Consiliul Director al Uniunii decide prin vot asupra Bugetului de venituri și cheltuieli și este responsabil în fața Adunării Generale în ceea ce privește execuția bugetară.

Art. 18. U.A.R., prin Consiliul său Director şi preşedintele Uniunii, îşi îndeplineşte pro­gramul propriu fără ingerinţe din exterior, utilizând în acest scop mijloace proprii de pro­pagandă şi informare.

Capitolul IV – Adunarea Generală a Uniunii Armenilor din România

Art. 19. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al U.A.R.

Art. 20. Adunarea Generală a U.A.R. se convoacă o dată pe an în ședință ordinară și ori de câte ori este necesar, în ședință extraordinară.

Art. 21. Adunarea Generală poate fi convocată de Președintele U.A.R. sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele care îl înlocuiește, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. Adunarea Generală poate avea loc și la solicitarea scrisă a cel puțin o treime din membrii U.A.R.

Art. 22. Adunarea Generală se compune din delegați ai tuturor sucursalelor pe baza unei norme de reprezentare. Aceasta se stabileşte de către Consiliul Director pe baza numărului de membri ai fiecărei sucursale în parte. În cazul în care o sucursală are mai puțini membri decât cere norma de reprezentare, ea va participa la Adunarea Generală cu un delegat.

Art. 23. Delegaţii la Adunarea Generală sunt aleşi de către membrii fiecărei sucursale cu ma­joritatea simplă a voturilor, în baza normei de reprezentare.

Art. 24. Adunarea Generală este statutară cu majoritatea simplă din totalul delegaților desemnați de către sucursale. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, şedinţa adunării va fi reprogramată conform deciziei Consiliului Director.

Art. 25. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) aprobă raportul privind execuția bugetară a U.A.R;
b) stabileşte direcţiile principale ale activităţii U.A.R.;
c) alege şi revocă Preşedintele şi membrii Consiliului Director ai U.A.R.;
d) alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;
e) poate modifica prezentul statut.

Capitolul V – Organizarea și conducerea executivă a Uniunii Armenilor din România

Art. 26. U.A.R. este organizată teritorial în:

a) Sucursale;
b) Organizații regionale;
c) Organizația centrală.

Art. 27. (1) Sucursalele reprezintă structuri la nivel local în care își desfășoară activitatea membrii care locuiesc pe raza unei entități teritorial-administrative.

(2) Membrii Uniunii cu domiciliul în București și membrii U.A.R. din diaspora neafiliați unei Sucursale sunt afiliați direct la organizația centrală a U.A.R.

(3) Pentru realizarea activităților proprii, Sucursalele au la dispoziție un capitol distinct de venituri și cheltuieli în cadrul Bugetului Uniunii.

Art. 28. (1) Sucursalele îşi aleg propria conducere şi structură organizatorică prin majoritate simplă de vot din totalul membrilor lor şi decid în toate problemele ce fac obiectul activităţii locale.

(2) La Adunările Generale ale sucursalelor participă, fără drept de vot, un membru al Consiliului Director. Anual, conducerea fiecărei sucursale va prezenta o dare de seamă membrilor săi.

(3) Sucursalele nu pot angaja decizii cu caracter politic.

(4) Adunările Generale ale sucursalelor pot numi președinti de onoare din rândul foștilor președinți.

(5) În afara cheltuielilor de funcționare, Sucursalele sunt finanțate în baza unor proiecte solicitate în scris de acestea, urmând ca după finalizare să aducă documente justificative în vederea înregistrării în contabilitate a cheltuielilor aferente proiectului.

Art. 29. (1) U.A.R. are în structura sa organizaţiile regionale Dobrogea, Transilvania, Moldova, Muntenia și Organizația Internațională.

(2) Sucursalele U.A.R. din afara teritoriului României se grupează în cadrul organizației Internaționale a U.A.R.

(3) Organizaţiile Regionale sunt reprezentate de un Preşedinte, şi un Secretar. Aceştia se aleg din rândul delegaţilor Sucursalelor care compun regiunea la Adunarea Generală şi sunt aleşi numai de către aceştia.

(4) Președintele și Secretarul regiunii trebuie să aibă o activitate de minimum 5 ani în cadrul Uniunii.

Art. 30. (1) Organizația Centrală a U.A.R. însumează totalitatea membrilor cu domiciliul în București .

(2) Organizația Centrală a U.A.R. este condusă de către unul dintre Vicepreședinți și un Secretar, desemnați de către Consiliului Director.

Art. 31. (1) Controlul financiar intern al U.A.R. este asigurat de o comisie formată din trei cenzori aleşi de Adunarea Generală din care, obligatoriu, un cenzor trebuie să fie expert contabil autorizat, sau de o societate specializată în domeniu.

(2) Mandatul cenzorilor este pe o perioadă de patru ani. Ei pot fi realeşi.

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art. 32. În realizarea competenţei sale, Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul U.A.R.;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă (în sinteză) Adunării Generale;
c) poate participa, prin preşedintele său, la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 33.  În cadrul U.A.R. și urmând structura teritorială a acestuia funcționează Organizația de Tineret, Organizația de Femei și Organizația Internaționala a U.A.R, reprezentată de un președinte onorific în baza unui regulament aprobat de Consiliul Director al U.A.R.

Art. 34. În cadrul U.A.R. se pot organiza și pot funcționa organizații profesionale ale membrilor U.A.R. în baza unui regulament aprobat de Consiliul Director al U.A.R.

Art. 35. Între două sesiuni ale Adunării Generale, U.A.R. este condusă de către Preşedinte şi Consiliul Director. Preşedintele şi membrii Consiliului Director sunt aleşi de către Adunarea Generală din rândul delegaţilor desemnaţi de către sucursale.

Art. 36. Consiliul Director este organul de conducere executivă a U.A.R.

Art. 37. Consiliul Director al U.A.R. este compus din:

a) preşedinte, ales cu majoritatea simplă în cadrul Adunării Generale, o dată la patru ani;
b) un vicepreşedinte care este deputatul ales;
c) patru vicepreşedinţi care sunt preşedinţii Organizaţiilor Regionale;
d) Preşedinţii Sucursalelor U.A.R. şi un număr egal cu aceştia reprezentând membrii U.A.R. ai comunităţii din Bucureşti;
e) un reprezentant al organizației de tineret, ales exclusiv de către membrii acesteia în cadrul Adunării Generale a U.A.R.;
f) o reprezentantă a organizației de femei aleasă exclusiv de către membrele acesteia în cadrul Adunării Generale a U.A.R.;
g) doi reprezentanţi ai cetăţenilor străini de etnie armeană cu statut de rezidenţi în România;

Art. 38. (1) Consiliul Director al U.A.R. este ales în cadrul Adunării Generale prin vot secret cu majoritate simplă a totalității delegaților la Adunarea Generală, o dată la patru ani.

(2) Președintele și Vicepreședinții Consiliului Director trebuie să aibă la data alegerii o activitate de minimum 10 ani în cadrul Uniunii.

Art. 39. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă.

Art. 40. Consiliul Director ia toate deciziile operative ce se impun, întrunindu-se lunar în şedinţe ordinare şi de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare. Consiliul Director poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către Preşedinte, Vicepreşedinţi sau o treime din membrii săi. Consiliul Director numeşte, în prima ședință, un Secretar General, acesta având funcție executivă, care este  și ordonator de credite.

Art. 41. Între două Adunări Generale, Consiliul Director este singurul în drept să ia decizii ce angajează Uniunea pe plan naţional şi internaţional. De asemenea, Consiliul Director este singurul în drept să ia decizii cu caracter politic. Toate deciziile Consiliului Director trebuie să se înscrie în limitele mandatului stabilit de Adunarea Generală a U.A.R.

Art. 42. Președintele U.A.R. coordonează activitatea Consiliului Director, între două şedinţe ale acestuia, Preşedintele reprezintă U.A.R. faţă de terţi şi poate angaja U.A.R. în activităţi conforme cu hotărârile luate de către Consiliul Director.

Art. 43. Preşedintele îşi poate delega temporar atribuţiile către unul dintre vicepreşedinţi, în situaţia în care se găseşte în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul.

Art. 44. Vicepreședinții U.A.R. preiau o parte din activitatea curentă între două şedinţe ale Consiliului Director. Sarcinile vicepreşedinţilor, ale secretarului general şi ale mem­brilor Consiliului Director se vor stabili la prima şedinţă după constituirea acestuia.

Art. 45. Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi suspendată pe o durată de 60 de zile cu votul secret a două treimi din membrii Consiliului Director. În acest termen, Consiliul Director are obligația convocării Adunării Generale care decide prin vot secret cu două treimi retragerea calității de membru al Consiliului Director sau, după caz, prin derogare de la Articolul 7, excluderea membrului respectiv din Uniune.

Capitolul VI – Dizolvare, lichidare și radiere

Art. 46. Dizolvarea Uniunii Armenilor din România. Asociația se va dizolva:
(1) De drept prin:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul Uniunii Armenilor din România, daca această situație dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
c) reducerea numărului de membri sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni.

(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

a) Scopul sau activitatea Uniunii Armenilor din România a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
c) urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) numai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 47. (1) În cazul dizolvării Uniunii Armenilor din România, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie bilanțul care să constate situația exactă a activului și pasivului.

(4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Uniunii Armenilor din România și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori.

Art. 48. (1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vanzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 49. (1) În cazul dizolvării Uniunii Armenilor din România, bunurile ramase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 50. Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Uniunii Armenilor din România.

Art. 51. După terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depuna bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecatoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Uniunea Armenilor din România și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.

Art. 52. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor permite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descarcati.

Art. 53. Uniunea Armenilor din România înceteaza a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 Capitolul VII –Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu O.G nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată prin Legea nr. 246/2005, precum și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Prezentul statut a fost aprobat în cadrul Adunării Generale a Asociației, la data de 02.07.2016.

Prezentul statut actualizat abrogă statutul anterior.

Actul a fost redactat de parte și certificat de av. Ţurlete Florian, în 7 (șapte) exemplare, azi, data certificării, act din care s-au eliberat părții 6 (șase) exemplare.

Președinte,

VOSGANIAN VARUJAN