Convocator / În atenția salariaților UAR

ANUNŢ IMPORTANT
ÎN ATENTIA SALARIAŢILOR UNITĂŢII

Referitor la alegerea reprezentanţilor salariaţilor în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA reprezentantă prin VARUJAN VOSGANIAN, în calitate de Preşedinte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, coroborate cu prevederile din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, formulez prezenta:

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art. 221 – 226 din Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, coroborate cu prevederile din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, vă solicit prezenţa în data de 23.11.2017 orele 10,00 la sediul nostru din Bucureşti, Bd. Carol I, nr. 43, sector 2 în sala de Consiliu de la et. 1:

> în vederea alegerii reprezentanţilor salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă şi conferirea mandatului special în scopul de a promova şi apăra interesele salariaţilor.

> în vederea stabilirii atribuţiilor reprezentanţilor salariaţilor precum şi modul de îndeplinire a acestora.

Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii:

a) Să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractual colectiv de muncă aplicabil, cu contractile individuale de muncă şi cu regulamentul intern;

b) Să participe la elaborarea regulamentului intern;

c) Să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncă;

d) Să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului;

> în vederea stabilirii în cadrul adunării generale a salariaţilor durata şi limitele mandatului reprezentanţilor salariaţilor.

Durata mandatului reprezentanţilor salariaţilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

De asemenea, precizăm faptul că reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.

Numărul reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul.

Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor, salariaţii care au capacitate deplină de exerciţiu aşa cu este prevăzut în art. 37 şi 38 din Codul Civil.

Totodată, precizăm faptul că reprezentanţii salariaţilor trebuie să fie, la rândul lor, salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă din cadrul Uniunii Armenilor din România.

Faţă de aceste aspect, menţionăm faptul că alegerea reprezentanţii salariaţilor se va realiza în cadrul adunării generale a salariaţilor din data de 23.11.2017, orele 10,00, în baza votului secret valabil exprimat de către fiecare salariat contractual prezent.
Preşedinte, VARUJAN VOSGANIAN

Citește documentul în original aici.