Hotărârea Guvernului 209/2017

 GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. XIII  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,

 Guvernul României  adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017.

Art. 2. Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum şi realizării activităților și proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței cuprinse la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017.

Art. 3.  (1) Suma de 105.000 mii lei prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017 se repartizează conform prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art.18-27 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, respectiv în anexa la prezenta hotărâre, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre .

(3) Solicitările cuprinse în formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relații Interetnice lunar până la data de 10 a fiecărei luni, pentru activitățile pe care organizația le va desfășura pentru luna în curs sau trimestrial până la data de 10 a primei luni din trimestru.

Art. 4.  (1) Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în Legea bugetului de stat anterior de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare, potrivit prevederilor art.57 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017.

(2) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului la organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeași destinație, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.

Art. 5.  (1) Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parțială a activității organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt următoarele:

 1. a) cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreținere și reparații ale acestora, pentru asigurarea securității și pazei sediilor și sucursalelor/filialelor;
 2. b) cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii;
 3. c) cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului;
 4. d) cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și publicații;
 5. e) cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia precum și cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv;
 6. f) cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate;
 7. g) cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare și de studiu în țară și în străinătate, în domeniile promovării identității etnice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional;
 8. h) cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor;
 9. i) cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale;
 10. j) asistența juridică, taxe notariale, expertiză judiciară și extrajudiciară și audit.

(2) Prin cheltuielile materiale pentru funcționarea sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, lucrările de întreținere și reparații ale acestora, respectiv cele pentru asigurarea securității și pazei sediilor și sucursalelor sau filialelor se înțeleg: chiria și taxa de concesionare aferentă sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor; impozit, asigurare, taxe și servicii aferente clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport aflate în patrimoniu; energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poștă, telecomunicații și internet; alte servicii cu caracter administrativ gospodăresc; obiecte de inventar, furnituri de birou și alte materiale consumabile necesare; întreținere și reparații sedii și sucursale/filiale, întreținere, reparații și piese de schimb pentru mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniu; carburanți, lubrifianți și alte consumabile pentru mijloacele de transport proprii sau închiriate; taxe și comisioane bancare; servicii de pază, protecție și P.S.I. prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu; achiziție și întreținere sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției.

(3) Prin cheltuielile de personal și cheltuielile conexe care decurg din aplicarea legislației muncii, se înțeleg: cheltuieli directe și indirecte cu salariile; salarii și drepturi bănești asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, precum și obligațiile aferente acestora; drepturi de proprietate intelectuală; contracte civile; transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate; servicii specializate cu caracter financiar-contabil, servicii specializate de medicina muncii pentru angajați.

(4) Prin cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului se înțeleg: taxe de participare la cursuri și programe de perfecționare și formare profesională; achiziții de servicii de perfecționare și formare profesională.

(5) Prin cheltuieli presă, carte, manuale școlare și publicații, se înțeleg: editare, redactare și tehnoredactare, tipărire, traducere, difuzare cu excepția manualelor școlare asigurate pentru învățământul obligatoriu; chirie, impozit, asigurări, taxe și servicii pentru clădiri, terenuri,  mijloace de transport, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poștă, telecomunicații, internet alte servicii cu caracter administrativ gospodăresc aferente spațiului unde se desfășoară activitatea de presă, carte, manuale școlare și publicații; abonamente la presă, carte și alte publicații; obiecte de inventar,  furnituri de birou și alte materiale consumabile necesare activității de presă, carte, manuale școlare și publicații; piese de schimb pentru mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniu, aferente activității de presă, carte, manuale școlare și publicații; închirieri de mijloace și echipamente necesare activității de presă, carte, manuale școlare și publicații; comandarea și/sau realizarea de sondaje de opinie, studii de cercetări sociologice; alte bunuri și servicii necesare desfășurării activității de presă, carte, manuale școlare și publicații.

(6) Prin cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia precum și a unor emisiuni radio-tv, se înțeleg: editare, redactare, tipărire, realizare și difuzare de materiale multimedia; chirie, impozit, asigurări, taxe și servicii pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poștă, telecomunicații, internet; energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poștă, telecomunicații și alte servicii cu caracter administrativ gospodăresc aferente spațiului în care funcționează un post radio și/sau tv; obiecte de inventar, furnituri de birou și alte materiale consumabile necesare activității de radio și/sau tv; achiziție spații de emisie pentru emisiuni radio și/sau tv; transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară în scopul realizării de emisiuni radio și/sau tv; închirieri spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audio-video etc.), servicii de traducere, spaţii de emisie radio și/sau tv; recuzită și amenajarea spațiului necesar desfășurării activităților; recuzită; editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de comunicare publică (broşuri, pliante, afişe, bannere, casete audio-video, compact-discuri, calendare, agende, albume, DVD-uri, film, etc.); cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, taxe de participare, onorarii, precum şi alte cheltuieli materiale.

(7) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate se înțeleg: închirieri spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audio-video etc.), servicii de traducere, spaţii de emisie radio și/sau tv; recuzită și amenajarea spațiului necesar desfășurării acțiunilor; recuzită; editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de comunicare publică (broşuri, pliante, afişe, bannere, casete audio-video, compact-discuri, calendare, agende, albume, DVD-uri, film, etc.); cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, taxe de participare, precum şi alte cheltuieli materiale ocazionate de organizarea şi derularea acţiunilor pentru angajaţii organizaţiei; cheltuieli de cazare, transport, masă, taxe de participare pentru persoane participante şi/sau persoane invitate care nu sunt angajate în cadrul organizaţiei; cotizaţii/contribuții ale organizaţiei în calitatea sa de membru în organizaţii neguvernamentale internaţionale, nepolitice, din domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale; premii în obiecte, în bani, onorarii, acordate în cadrul unor acţiuni, conform reglementărilor în vigoare; burse de creaţie pentru artişti şi scriitori; trataţii, cadouri, în limita fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei, aprobat; alte achiziţii de bunuri şi servicii necesare desfăşurării acțiunilor culturale, educative – non formale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor organizaţiei conform statutului, precum şi pentru alte asemenea acţiuni organizate în ţară şi în străinătate, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice.

(8) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare și de studiu în țară și în străinătate, în domeniile promovării identității etnice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional, se înțeleg: cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, taxe de participare, precum şi alte cheltuieli materiale ocazionate de participare, organizare şi derularea acţiunilor;

(9) Prin cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor, se înțeleg: investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și în limita sumei prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al organizației;

(10) Prin cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale se înțeleg: cofinanțarea programelor și proiectelor realizate din fonduri europene și internaționale; participarea prin activități susținute financiar în cadrul programelor și proiectelor realizate din fonduri europene și internaționale, cofinanțate.

(11) Prin cheltuieli de asistența juridică, taxe notariale, expertiză judiciară și extrajudiciară și audit se înțeleg: toate acele cheltuieli angajate pentru fiecare act sau operațiune ce se efectuează pentru  asistența juridică, taxe notariale, expertiză judiciară și extrajudiciară și audit.

Art.6. (1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează Departamentului pentru Relații Interetnice lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2 prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3 prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 Art. 7. Netransmiterea formularelor A1, A2 și A3 în termenele menționate la art. 3 alin. (3) și la art. 6 din prezenta hotărâre, precum și transmiterea acestora într-o formă incorectă și/sau incompletă echivalează cu neincluderea sumei în creditele bugetare solicitate Secretariatului General al Guvernului, în vederea deschiderii acestora.

Art. 8. Formularele A1, A2, A3 vor fi semnate de președintele asociației sau de persoana împuternicită în acest sens conform prevederilor statutului și vor fi certificate de responsabilul financiar-contabil.

Art. 9. Angajarea cheltuielilor și efectuarea plăților din sumele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre se realizează numai în moneda națională (leu).

Art. 10. Organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale conduc evidenţa financiar-contabilă conform Planului de conturi aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare și evidenţiază distinct sumele primite de la bugetul de stat şi cheltuielile efectuate din aceste sume.

Art. 11. (1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice, revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligația de a respecta principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și în cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2016 și reportate în anul 2017, în conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.

Art. 12. (1) Departamentul pentru Relații Interetnice centralizează lunar sau trimestrial sumele necesare organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale transmise de acestea și solicită lunar sau trimestrial conform formularelor A1 Secretariatului General al Guvernului creditele bugetare care urmează a fi deschise.

(2) Sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale și alocate acestora se vor încadra, la nivelul întregului an, în limita aprobată prin anexa la prezenta hotărâre și în repartizarea trimestrelor aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 13. (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce privește respectarea destinațiilor legale de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizaţii, conform art. 6 din prezenta hotărâre.

(2) Departamentul pentru Relații Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică încadrarea în destinațiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizații în termenele prevăzut la art. 6 din prezenta hotărâre.

Art. 14.  Suma de 2.500 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intolerantei, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. (1) Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de inițiatori, în limita sumei prevăzute în programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a .

(2) Departamentul pentru Relații Interetnice elaborează Ghidul de finanțare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, și a proiectelor de combatere a intolerantei, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 16. Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activități si proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice ori în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme internaționale etc.) pe baza devizelor estimative de cheltuieli întocmite și certificate de Departamentul pentru Relații Interetnice în ceea ce privește legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora.

Art. 17.  Departamentul pentru Relații Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 15 și art. 16 din prezenta hotărâre, prin documente legale aprobate de secretarul de stat pentru relații interetnice.

Art. 18. (1) Suma de 2.500 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017 se utilizează de Departamentul pentru Relații Interetnice pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, și  proiecte de combatere a intoleranței prevăzute la art. 15 și art. 16 care vizează:

 1. a) promovarea diversității etnice, a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și a dialogului intercultural;
 2. b) cultivarea bunei cunoașteri și înțelegeri între minoritățile naționale, precum și între majoritate și minorități naționale;
 3. c) perfecționarea cadrului legislativ și instituțional privind minoritățile naționale;
 4. d) promovarea de politici și proiecte de combatere a intoleranței;
 5. e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituțiile publice și autoritățile locale;
 6. f) întărirea capacității de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații din țară și din străinătate, precum și cu organisme internaționale;
 7. g) contribuția Departamentului pentru Relații Interetnice la implementarea Programului de cooperare elvețiano-roman pentru reducerea disparităților economice si sociale in cadrul Uniunii Europene Extinse – B.4 Fondul de Reforma privind incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile;
 8. h) participarea la diferite programe și colaborări europene și internaționale.

(2) Activitățile și proiectele se pot realiza prin:

 1. organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, ședințe, plenare, ateliere, workshopuri desfășurate în țară și în străinătate;
 2. organizarea și participarea la evenimente culturale, interculturale și sportive desfășurate în țară și în străinătate care promovează cultura toleranței și a diversității etnice, de interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, reuniuni, expoziții, lansări de carte, târguri etc.);
 3. organizarea și participarea la activități educaționale desfășurate în țară și în străinătate (tabere, școli de vară, călătorii, vizite de documentare și de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);
 4. organizarea și participarea la acțiuni în cooperare cu organisme internaționale, organizații neguvernamentale și instituții publice din țară și din străinătate;
 5. organizarea și participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare și de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în țară și în străinătate, în domenii utile promovării diversității etnice și culturale, dezvoltării relațiilor interetnice, precum și în domeniul managementului instituțional și organizațional;
 6. realizarea, editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea și difuzarea de materiale documentare și de informare (broșuri, buletine informative, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manuale școlare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afișe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);
 7. comandarea și/sau realizarea de filme documentare;
 8. comandarea și/sau achiziționarea de rechizite, materiale consumabile și materiale promoționale;
 9. vizite ale unor invitați străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internațional și de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;
 10. achiziționarea de spoturi publicitare, închirierea și achiziționarea de spații de emisie și de comunicare în mass-media și internet;
 11. reconfigurarea structurii și actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relații Interetnice;
 12. achiziționarea de servicii de internet, multimedia și audiovideo;
 13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii și cercetări în domeniul relațiilor interetnice;
 14. achiziționarea unor servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, precum și consultanță în relații cu publicul;
 15. realizarea de campanii de informare publică și imagine;
 16.   abonamente la publicații în domeniu;
 17. realizarea de programe și emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radio și Societatea Română de Televiziune și difuzarea acestora pe frecvențe radio, tv și internet;
 18. alte activități necesare și oportune pentru păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale.

(3)  Pentru activitățile și proiectele prevăzute la alin. (2) pct. 1-5 Departamentul pentru Relații Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanți și invitați, după cum urmează:

– 250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;
– 800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;
– 300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;
– 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;
– 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.

(4) Pentru activitățile și proiectele interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței se pot acoperi următoarele cheltuieli:

 1. a) cazare, transport (auto, feroviar, naval și aerian) și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară ale salariaților departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) cazare, transport, diurnă și alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) comunicații telefonice și internet;
 4. d) masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, tratații (apă, ceai și/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa departamentului sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval și aerian) pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa departamentului sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activitățile și proiectele realizate la inițiativa departamentului sau în parteneriat, precum și pentru proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 7. g) tratații, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegațiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
 8. h) taxe de participare și vizitare, taxe poștale, bilete la spectacole, taxe de viză, polițe de asigurare pentru călătorii în străinătate și asigurări medicale;
 9. i) premiul pentru literatura în limba materna si premiul pentru literatura in limbile minorităților naționale, precum și premii în obiecte,
 10. j) onorarii (pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, precum și pentru artiști și meșteșugari în cadrul spectacolelor, expozițiilor, târgurilor);
 11. k) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoționale, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii și cercetări, realizarea de campanii de informare publică și imagine; achiziția de servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, de consultanță în relații cu publicul;
 12. l) achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a expozițiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, alte evenimente culturale, de arhivare și managementul datelor, închirierea, amenajarea și decorarea/dotarea spațiilor destinate manifestărilor; închiriere de bunuri mobile și imobile, inclusiv aparatură de sonorizare și lumini, traducere simultană, echipamente informatice și audiovideo.

Art. 19.  Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat revine Departamentului pentru Relații Interetnice.

Art. 20. Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanţări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.

Art. 21. (1) La solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice și cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanțare încheiate pentru derularea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 24 noiembrie 2017, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. In caz contrar, sumele avansate se restituie integral pana la data de 8 decembrie 2017 .


 PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Anexă

Modul de repartizare a sumelor prevăzute  la lit. a) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017,  aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017*

 

 

Nr. crt. Organizaţia Sume aprobate
-mii lei –
1 Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. 2.359,00
2 Asociaţia Liga Albanezilor din România 1.990,50
3 Asociaţia Macedonenilor din România 2.665,00
4 Asociatia Partida Romilor”Pro-Europa” 15.458,70
5 Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 6.067,00
6 Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 3.634,20
7 Forumul Democrat al Germanilor din România 8.669,50
8 Uniunea Democrată Maghiară din România 23.725,50
9 Uniunea Armenilor din România 4.731,00
10 Uniunea Bulgară din Banat – România 3.914,50
11 Uniunea Croaţilor din România 2.788,60
12 Uniunea Culturală a Rutenilor din România 1.683,30
13 Uniunea Democrată Turcă din România 4.273,50
14 Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România 3.863,30
15 Uniunea Elenă din România 4.231,80
16 Uniunea Polonezilor din România 2.865,40
17 Uniunea Sârbilor din România 4.331,20
18 Uniunea Ucrainenilor din România 7.748,00
TOTAL 105.000,00

 

 

*repartizare aprobată în ședința plenară a Consiliului Minorităților Naționale din data de 20.02.2017